• “We willen als directieteam onze visie en strategie aanscherpen en een leidende coalitie zijn voor ons bureau. Kan jij ons ondersteunen in het vertalen hiervan en het creeren van een betrokken en inspirerende werkomgeving?” 
  • “We gaan met onze organisatie een belangrijke transitie in. Hoe maken we de omslag naar vraaggerichte zorg en resultaatverantwoordelijke zelfsturende teams?”
  • “Onze professionals krijgen een andere rol en positionering. We willen hen toerusten met de juiste competenties en vaardigheden in deze veranderende context. Dat vraagt vakmanschap en leiderschap. Kun je met ons een leergang ontwikkelen?” 
  • “We willen graag in aanmerking komen voor een gesubsidieerd traject van ‘In voor Zorg’. Daarvoor is een bedrijfsscan nodig. Kun je onze organisatie doorlichten op de verschillende bedrijfsaspecten (besturingsfilosofie, visie en strategie, fiancien, personeel, bedrijsvoering)?” 
  • “Onze organsatie moet een transitie in. Hoe maken we de omslag naar vraaggerichte zorg en resultaatverantwoordelijke en zelfsturende teams?” 
  • “We willen graag de decentrale regio’s harmoniseren met landelijke richtlijnen en portfolio, kwaliteitskaders introduceren en professionals behandelverantwoordelijk maken. Hoe pakken we dit aan?”
  • “Er zijn binnen onze regio rondom deze specifieke doelgroep clienten veel incidenten, de dienstverlening is ad-hoc, er is geen uniforme aanpak  en van participatie en regie bij de client is nauwelijks sprake.  Kun jij ons ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe visie op zorg en dienstverlening van deze specifieke clientengroep?”
  • “Er is een conflict ontstaan met een van onze medewerkers over zijn inzet en bijdrage. We willen graag tot een oplossing komen en overwegen mediation. Kan jij dat?”

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *